Achtergrondinformatie m.b.t. ontwikkelingen zonneveld Blokzijl

Wat is de aanleiding tot deze duurzaamheidsdiscussie, het tot nu toe gevolgde beleid en de verschillende plannen?

Vanuit de centrale overheid is het energietransitie traject gedelegeerd naar de provincies. Deze hebben daartoe een RES (“Regionale Energietransitie”) nota opgesteld.

 • In het kader van deze RES zijn alle gemeenten in Nederland verplicht in 2020/ 2021 een duurzaam energie-bod uit te brengen voor de periode tot 2030. De raad van Steenwijkerland heeft in 2020 in haar voorlopige RES bod 171 GWh voor haar rekening genomen, bestaande uit 125 hectare zon op land en 25 hectare zon op dak, te realiseren voor 2030. Windenergie was voorlopig niet aan de orde.
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldig participatieproces rond hun regionale energie-bod met de eigen inwoners. De Gemeente Steenwijkerland heeft in 2019 bij de totstandkoming van het Beleidskader voor zonnevelden en haar raadsbesluit daarover geen formeel participatieproces geïnitieerd, waardoor er toen ook geen brede inspraakrondes zijn geweest met haar inwoners.  
 • Op verzoek van Plaatselijk Belang Blokzijl, PBB, zijn de inwoners van Blokzijl en Vollenhove in het voorjaar van 2021 tijdens een digitale infoavond geïnformeerd over de RES. Er heeft echter (nog) geen wederhoor plaatsgevonden. Dit heeft tot de nodige onvrede geleid. 
 • Steenwijkerland  heeft in haar Beleidskader zonnevelden uit 2019 zoekgebieden aangewezen in de gemeente waar zonnevelden onder voorwaarden gerealiseerd zouden kunnen worden. Bij de beoordeling dient de zonneladder te worden gevolgd, nl. eerst onderzoek naar mogelijkheden voor zon op braakliggende grond, op daken en dan pas op land.
 • In dit Beleidskader worden initiatiefnemers onder andere verplicht te zorgen voor een tijdige en zorgvuldige inspraak en participatie om het draagvlak te bevorderen. Of dit voldoende is gebeurd wordt beoordeeld bij de behandeling van de vergunningaanvraag.
 • Daarnaast heeft de gemeente in het beleidskader ook voorwaarden gesteld inzake een zorgvuldige landschappelijke inpassing en een minimale participatiegraad van de omgeving. Daarmee zouden lusten en lasten eerlijk moeten worden verdeeld.
 • Als de aanvraag aan de vereisten uit het Beleidskader voldoet verleent de raad een ‘ontwerp – verklaring van geen bedenkingen’, een ‘vvgb’, om voor een periode van maximaal 25 jaar op agrarische grond zonnevelden aan te leggen.
 • Op dit raadsbesluit kan een zienswijze worden ingediend. Dat is het eerste formele moment waarop de omgeving een eventueel bezwaar (in de vorm van een zienswijze) kan indienen.
 • Bij het plan voor een zonneveld bij Blokzijl is Steenergie de initiatiefnemer. Zij  heeft al volop gecommuniceerd met omwonenden, inwoners en Plaatselijk Belang Blokzijl over hun voornemen om een zonneveld van ca 20 ha in het gebied ten noordwesten van het bedrijventerrein aan te leggen. Particulieren en bedrijven kunnen investeren in het plan en zo meedelen in de opbrengsten.PBB heeft daarbij kanttekeningen geplaatst in haar brief van 4 april 2021, met name ten aanzien van de oppervlakte en de locatie.
 • Daarnaast bestaat het vermoeden, dat  een andere partij, Falck, bezig is met het ontwikkelen van plannen voor aangrenzende percelen richting de provinciale weg N333, eveneens van ca 20 hectare. Daar is PBB tot nu toe niet in gekend.
 • Klik hier voor meer informatie over het duruzaamheidsbeleid van de provincie Overijssel