Agenda Algemene Leden Vergadering Plaatselijk Belang Blokzijl

Hierbij nodigt het bestuur van PB Blokzijl, de leden en de overige inwoners van Blokzijl uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering 2021. Deze zal worden gehouden op dinsdag 26 oktober 2021. Aanvang 20.00 uur. Inloop 19.45 uur. De vergadering zal worden gehouden in het M.F.C. ‘De Ploats’ , Groenestraat 18 in Blokzijl. .
Agenda ledenvergadering 2021

 1. Opening door de voorzitter de heer Pieter Muller
 2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020, Deze notulen liggen bij de bestuursleden ter inzage en zijn in te zien op de website van PBB op www.blokzijl.nl
 3. Mededelingen bestuur
 4. Jaarverslag Secretaris Steven de Jonge
 5. Financieel verslag van de penningmeester Alfred Meedendorp
  Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
 6. Bestuursverkiezing
  Het bestuur bestaat uit 4 benoemde leden en wenst aanvulling. Daar het bestuur uit 7 personen moet bestaan kunnen kandidaten zich aanmelden. Tussentijds heeft de heer Ab Tolner bedankt voor het bestuurswerk. Het bestuur heeft een nieuw kandidaat bestuurslid gevonden, de heer Berry van Egten, die sindsdien als kandidaatsbestuurslid betrokken is bij het bestuur. Voor zijn benoeming in het bestuur vragen wij de goedkeuring van de aanwezige leden. Tevens heeft een ander lid zich aangemeld om het bestuur te versterken, de heer Emile van Waegeningh. Deze dragen wij ook voor als nieuw bestuurslid.
 7. Pauze
 8. Presentatie Toelichting beleid
 9. Stadsvisie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
  Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Hieronder de notulen van de laatste jaarvergadering.
Scan-notulen-Alg-jaarverg-2020-blz-1

Scan-notulen-Alg-jaarverg-2020-blz-2