Bericht van gemeente Steenwijkerland

Zonnepark nabij Blokzijl

De inloopavond op 4 oktober in De Ploats werd goed bezocht door belangstellenden. Initiatiefnemer Steenergie heeft op deze avond informatie verstrekt over ligging en maatvoering van het zonnepark waarbij ook aandacht is gegeven aan de ruimtelijke onderbouwing van dit voornemen. Inmiddels is de aanvraag ingediend bij de gemeente die de aanvraag zal toetsen aan het daarvoor geldend beleid. Eerder is een conceptaanvraag getoetst aan dat beleid en is gevraagd om een duidelijke ruimtelijke onderbouwing van het voornemen. Verwachting is dat het plan in de aangevraagde vorm positief zal worden ontvangen bij de gemeente.

Besluit Provincie

Omdat er bij de provincie Overijssel op 11 oktober een voorbereidingsbesluit is genomen dat aangeeft dat er ‘vanaf dat moment geen zonneparken meer worden toegestaan op landbouw[1]gronden’, hebben wij vragen ontvangen wat dit betekent voor de huidige aanvraag nabij Blokzijl. Dit is nagevraagd bij de overheid met als antwoord dat de aanvraag van Steenergie is ingediend voor dat provincie Overijssel het betreffende voorbereidngsbesluit heeft genomen. Dit betekent dat bij toetsing van deze aanvraag geen rekening is/wordt gehouden met de nadien gewijzigde beleidslijn van de provincie. Dat provinciale besluit is echter wel van toepassing op komende aanvragen en heeft gevolgen voor initiatieven waarvoor vergaande gesprekken zijn gevoerd die echter nog niet aangevraagd zijn bij een gemeente.