Bouwrijp maken Noordermaten start in september

De gemeente meldt dat de aanbesteding is inmiddels geweest en de aannemer bekend is. Na de bouwvak wordt gestart met het bouwrijp maken! De werkzaamheden betreffen het bouwrijp maken van het al uitgevoerde grondwerk door het aanbrengen van kabels en leidingen, riolering, verlichting en bestrating, etc. In het rood gearceerde gebied op de luchtfoto (zie foto bij artikel) wordt ook grondwerk uitgevoerd. Het betreft het ophogen van toekomstige kavels met uitkomende grond uit de vijver en grond uit een zogeheten zandbaan dat nu alvast wordt gegraven voor de toekomst (zie rode pijl). 

De planning is als volgt;

September: zand rijden/grondwerk (start zand rijden vanaf maandag 28 augustus)
Oktober: aanleg riolering/aanleg NUTS
November: aanleg NUTS/straatwerk
December: afronding straatwerk

Toelichting vijver

De vijver dient als onderdeel van de watervergunning nu al volledig gegraven te worden vanuit de eisen van het waterschap. Later als het kanaalpeil verbonden wordt met deze waterpartij wordt de vijver exact aangelegd in de definitieve vorm en afmeting. De aannemer graaft de vijver nu eerst ‘bouwrijp’ en om de uitkomende grond te benutten door toekomstige kavels alvast op te hogen.

In het najaar wordt wederom een informatieavond gehouden over het project. Datum en tijdstip volgens zsm.