Goed bezochte ledenvergadering PB Blokzijl

Verslag ALV PB Blokzijl 15 mei 2024, de Ploats

Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van PB Blokzijl kwamen woensdag 15 mei tal van onderwerpen voorbij die van belang zijn voor Blokzijl. Zaken als woningbouwprojecten, het beoogde zonnepark, de stadsvisie, infrastructuur/verkeer (ontsluitingsweg) en meer. Voorzitter Pieter Muller van PB Blokzijl doorliep met de aanwezigen de notulen van vorig jaar, maar ook het jaarverslag en de opgave voor dit jaar kwamen aan bod. De jaarcijfers van het afgelopen en de begroting voor 2024 werden gepresenteerd door penningmeester Jan Langelaar, waarna de vergadering eea met applaus goedkeurde. Na nog wat mededelingen, onder andere over de brede aanpak met communicatie vanuit het bestuur (website, nieuwsbrieven, facebook, bijeenkomsten), werd de door het bestuur naar voren geschoven nieuwe secretaris Demi Bijen gekozen.
Pieter Muller over de woningbouwprojecten die op dit moment spelen: ,,Noordermaten IV is in gang gezet, eerste kavels voor vrijstaand en tweekappers zijn in de verkoop gekomen en verloot, enkele kavels daarvan zijn nog te koop. In een latere fase zullen ook eengezinswoningen via projectontwikkelaars te koop komen. Daarnaast starten binnenkort  de bouwvoorbereidingen voor de zogeheten Nieuwe Buurt. Daarvoor moeten wel wat zaken aangepast worden, zoals de bruggen. In de huidige staat zijn die niet geschikt om het bouwverkeer te dragen. De renovatie daarvan volgt pas later in het jaar. Daarom wordt er via Noordermaten een noodbrug neergelegd, zodat met de bouw binnen de planning begonnen kan worden. Daartoe zullen de op die locatie aanwezige slecht uitziende garages moeten wijken. Gemeente is met de eigenaren in overleg voor een regeling.

Ontsluitingsweg

De ontsluitingsweg staat al heel lang op het wensenlijstje van Blokzijl, maar er komen steeds meer seinen op groen te staan. Muller: ,,Het is nog niet beklonken, maar de gemeente wil er absoluut werk van maken. Belangrijk is dat de noodzaak voor zo’n omleidingsroute goed onderbouwd wordt in de stadsvisie. De leefbaarheid is één van die redenen, maar ook veiligheid en doorstroming verkeer horen daarbij.’’ Het idee hierbij is dat de voetganger en fietser belangijker worden dan het autoverkeer, die als te gast beschouwd kunnen worden.  ,,De stadsvisie wordt hard aan gewerkt. Er is een adviesbureau actief om de input die vanuit Blokzijl is gegeven voor de visie te verwerken in een overkoepelend plan.’’ We plannen deze visie voor eind 2024 afgerond en besproken te hebben met de inwoners.

De toekomst van de supermarkt komt ook aan de orde. Pieter Muller legt uit wat de situatie is: ,,Er wordt door Gerard Veenstra, de eigenaar van de Coop, hard gezocht naar een opvolger. De bedrijfsvoering is op zich gezond, maar omdat de Coop-formule stopt, moet er geïnvesteerd worden in een nieuw concept. Gerard kan nog doorgaan tot 1 november dit jaar. We hopen van harte dat hij een opvolger weet te vinden.’’

Zonnepark

Na een inleiding door de voorzitter, waarin het proces wordt beschreven (communicatie, participatie, bijeenkomsten, etc) vindt er een stevige discussie plaats m.b.t. dit gevoelige onderwerp. Hij legt ook uit dat het bestuur van PB Blokzijl altijd een neutrale positie heeft ingenomen. ,,We hebben vooral gekeken of het proces goed verliep. Daar hebben we veel aandacht aan besteed. Het hele participatieproces is daarom ook heroverwogen en helemaal opnieuw opgestart. Zodat we er zeker van konden zijn dat alle inwoners in ieder geval op de hoogte gebracht konden worden  van de ontwikkelingen.’’ Dat heeft ertoe geleid dat het definitieve ontwerp is bijgesteld naar aanleiding van wensen en opmerkingen van omwonenden. Er komt een wal van 1,5 hoogte met bosschage (geen bomen) tot 4 meter hoogte. Hierdoor wordt direct zicht op het park voorkomen en kan er nog steeds vanuit de hoger liggende dijken en wegen overheen gekeken worden. Vanuit PBB is gesteld dat het participatieproces goed is verlopen en, mocht het park gerealiseerd worden, komt er een goede financiële regeling ten behoeve van Blokzijl.
Sommige aanwezigen zijn mordicus tegen en uiten hun bezwaren: ‘waarom op zulke vruchtbare landbouwgrond, waarom zo dichtbij Blokzijl, waarom zo groot, kunnen we de stroom wel kwijt  en wat indien tussentijds verkocht zou worden’ zijn de meest gestelde vragen. Wethouder Marcel Schering was tevens aanwezig. Hij legt uit hoe het proces tot nu toe is verlopen en wat de beweegredenen van de gemeente zijn die tot deze locatie en deze beslissing hebben geleid. De conclusie van zowel gemeente als provincie is dat deze opzet, met een verantwoorde landelijke inpassing, past binnen de richtlijnen en gesteld beleid. En Steenergie heeft meermaals aangegeven dat er van tussentijdse verkoop geen sprake zal zijn. Ook wordt uitgelegd hoe je bezwaar kunt maken (zie link naar ander bericht op de website).
Mocht het park er komen, dan wordt er gedurende minstens 15 jaar een kleine 50.000 euro per jaar in een omgevingsfonds gestort. En als het commercieel een succes is, dan wordt er de volgende 10 jaar nog eens rond de 8 ton naar dat fonds overgemaakt. Wat er met dat geld gebeurt, is aan de inwoners van Blokzijl.

Tijdens de rondvraag worden enkele suggesties gedaan om de parkeerlast in Blokzijl te verlichten (duidelijkere bewegwijzering) en ook borden met 30 km en auto’s te gast. Vooral auto’s van bezoekers die ook fietsdragers achter de auto hebben hangen, zorgen voor overlast, maar ook voor onveilige situaties. Verder tevens het voorstel om de ALV volgende keer wat vroeger in het jaar te houden.